Leverans från och med 69 kr! Läs mer

Väggfärg 9 l krita

449,00 kr
49.89kr / Liter
Tillgänglig 30 ST
Leveranstid:
4-6 vardagar
Produktnummer:
10065180
EAN:
6430026950050
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Tvättbar latexfärg

Akryllatexfärg lämplig för tak- och väggytor, särskilt för områden som kräver upprepad tvätt och hög slitstyrka (kök, hallar, badrum, trappor). Bland annat för betong-, puts-, tegel- och beläggningsytor, spån-, gips- och fiberskivor samt för inomhusmålning och reparationer. Den vidhäftar även väl på ytor som tidigare målats med alkyd- och oljefärger.

VARUDEKLARATION

FÖRBEHANDLING: Rengör tidigare målade ytor, till exempel med Ilves Målartvätt och skölj väl med vatten. Rengör nya ytor från smuts och damm. Använd spackel vid behov. Stålytor grundmålas med rostskyddsgrundfärg. Tidigare omålade och porösa ytor som absorberar mer färg grundmålas med Ilves tak- och grundfärg. Hårda och glänsande ytor som tidigare målats med alkydfärg slipas grovt och slipdammet avlägsnas före målning.

ARBETSSÄTT: Pensling, rolla eller spruta.

DRYGHET: 6–8 m2/l beroende på ytan.

TORKTID: Dammtorr 1/2 h, genomtorr 2 h, kan målas på efter 2 h.

GLANSGRAD: Matt.

TVÄTTÅLIGHET: Över 5000 borstningar.

FÖRTUNNING: Vatten. Blanda färgen väl före användning och förtunna vid behov med vatten.

TVÄTT AV VERKTYG: Med vatten.

ARBETSFÖRHÅLLANDEN: Den ytan som målas ska vara torr och dammfri. Temperatur minst +5°C och relativ luftfuktighet under 80 %.

LAGRING: Skydda mot frost. Förvaras utom räckhåll för barn.

Målningsproduktgrupp 2012: 313 Vattenbaserade innerväggs- och takfärger RL 03 och 314 Vattenbaserade innerväggs- och takfärger RL 04.

Byggnadsmaterialets utsläppsklass M1

 • Faroangivelser H301 Giftigt vid förtäring
  H302 Skadligt vid förtäring
  H311 Giftigt vid hudkontakt
  H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  H315 Irriterar huden
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador
  H330 Dödligt vid inandning
  H331 Giftigt vid inandning
  H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
  H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
  H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • Förpackningsstrolek 9L
 • Målyta Matt
 • Förtunningsmedel Vatten
 • Föremål Tak, Vägg
Växla Nav