puuilo.se webbutiken stängs den 30 april >

Dataskydd och cookies

Dataskyddsbeskrivning för Puuilos kund-, intressentgrupps- och marknadsföringsregister samt cookiepraxis för Puuilos webbplats

Uppdaterad 29.3.2023.

1. Personuppgiftsansvarig

Puuilo Varuhus Ab (”Puuilo”)
FO-nummer 2431081-2
https://www.puuilo.se
Backasgränden 6
01510 Vanda

2. Kontaktperson vid frågor som gäller registret

Frågor och begäran gällande dataskydd och de egna personuppgifterna kan riktas till:

Juha Parviainen juha.parviainen@puuilo.fi

Eller via post på adressen:

Puuilo Varuhus Ab
Marknadsföring
Backasgränden 6
01510 Vanda

3. Ändamål med och rättsgrunder för behandlingen av personuppgifter

Puuilo behandlar personuppgifter i kund-, intressentgrupps- och marknadsföringsregistret på följande grunder och med följande ändamål:

Avtal: Puuilo behandlar uppgifter som användaren givit för att uppfylla avtalet om en tjänst eller produkt som användaren har beställt. Utan de specifika personuppgifterna kan Puuilo inte erbjuda sina produkter och tjänster enligt användarens begäran, behandla beställningar, möjliggöra inloggning på kundkontot, bekräfta kundtransaktioner, hålla kontakt med beställaren vid frågor som gäller avtalet, erbjuda tekniskt stöd eller fakturera för sina produkter och tjänster.

Samtycke: För konsumentmarknadsföringens del baserar sig Puuilos behandling av personuppgifter alltid på den registrerades uttryckliga samtycke. Puuilo behöver ett samtycke för att genomföra elektroniska marknadsföringsåtgärder eller överlåta kontaktuppgifter för utvalda samarbetspartners direktförsäljningsåtgärder. Puuilo ber också användaren om samtycke för utnyttjandet av cookies och övriga motsvarande tekniker.

Berättigat intresse: Puuilo behandlar också personuppgifter för att utveckla affärsverksamheten och kundservicen, hindra och utreda missbruk, framföra och försvara rättsliga krav, analysera användningen av tjänster, profilering, segmentering samt inriktning av marknadsföring och marknadsföringsmeddelande samt riktad marknadsföring per telefon, per post eller utifrån arbetsuppgifter. Dessa ändamål är nödvändiga för Puuilos verksamhet och motiverade på grund av den sakliga kontakten mellan användaren och Puuilo och därmed i Puuilos berättigade intresse. Användaren kan motsätta sig behandlingen på grundval av en speciell anledning som ansluter till sin situation.

Lagstadgat ansvar: Puuilo är förpliktad att bevara en del av kundens personuppgifter för att efterfölja bokförings- och annan tvingande lagstiftning. I detta fall grundar sig bevarandet av uppgifterna på efterföljande av Puuilos lagstadgade förpliktelse.

4. Uppgifter som behandlas

Puuilo behandlar följande personuppgifter i samband med registret:

 • Grunduppgifter, såsom namn, postadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer (konsumenter)
 • Beslutsfattarens och/eller kontaktpersonens grunduppgifter, såsom namn, företagets namn och FO-nummer, position eller yrke, postadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer (företag och intressentgrupper)
 • Uppgifter som ansluter till kundrelationen, annan saklig kontakt och avtalsförhållandet, såsom kontaktspråk, kundnummer, inköpta produkter och tjänster, inköpslistor, leveranstidpunkter, övriga uppgifter som gäller leverans av produkter och tjänster, reklamationsuppgifter, försäljaruppgifter som ansluter till avtalet, identifieringsuppgifter som ansluter till användningen av tjänster och uppgifter om användningen av produkter och tjänster samt fördelar som erbjudits
 • Uppgifter som ansluter till fakturering, betalning och inkassering
 • Uppgifter om samtycke till eller förbud mot direktförsäljning
 • Uppgifter om det önskade sättet att ta kontakt och information om förändrade uppgifter
 • Inspelning av kundsamtal och lagring av övrig kommunikation som ansluter till kundservicesituationer
 • IP-adressen, apparatkoden och cookies för personen som besöker webbplatsen
 • Uppgifter om inloggning i webbtjänsten; transaktions- och användaranalysuppgifter
 • Intressen och andra uppgifter som den registrerade själv givit
 • Inriktningsuppgifter som bildats utifrån handelsregistret, befolkningsdatasystemet och uppgifter från andra register

5. Uppgifternas källor

Uppgifterna samlas regelbundet i samband med ingående av avtal, på kundevenemang, när användare registrerar sig som användare av en tjänst som Puuilo erbjuder, i samband med användningen av tjänster eller annars från den registrerade själv. Personuppgifter kan samlas och uppdateras från informationskällor som är allmänt tillgängliga, såsom företags webbplatser, handelsregistret, kreditupplysningsregistret och andra offentliga och privata register. Därtill kan uppgifter samlas genom att utnyttja cookies eller andra motsvarande tekniker.

6. Överlåtande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU/EES-området

Puuilo kan överlåta personuppgifter inom gränserna för den gällande lagstiftningen. Personuppgifter kan överlåtas till Puuilos koncernbolag. Uppgifter kan också överlåtas till Puuilos samarbetspartner så att Puuilo kan leverera produkterna och tjänsterna som erbjuds.

För konsumenters del kan Puuilo använda personuppgifter för direktförsäljning tillsammans med sina samarbetspartner om den registrerade har tillåtit dessa ändamål. För de personers del som representerar företag och intressentgrupper kan Puuilo använda personuppgifter för direktförsäljning tillsammans med sina samarbetspartner om den registrerade inte uttryckligen har förbjudit användningen av personuppgifterna för dessa ändamål.

Puuilo utnyttjar underleverantörer för att behandla personuppgifterna. Personuppgifter sparas på servrar som administreras och skydds av IT-tjänsteleverantörer. Puuilo har tillsammans med sina underleverantörer tagit hand om lämpligt integritetsskydd genom att upprätta behandlingsavtal som gäller behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifterna behandlas i regel innanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Inom gränserna för gällande lagstiftning kan Puuilo och Puuilos underleverantörer dock också överföra personuppgifter utanför EU/EES-området. I dylika fall vidtar Puuilo bl.a. avtalsmässiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna som överförs skyddas på lämpligt sätt.

7. Uppgifternas skydd och bevarande

Personuppgifterna samlas i databaser som skydds med brandväggar, lösenord och på andra tekniska sätt. Databaserna och deras säkerhetskopior ligger på låsta och välbevakade platser som är skyddade på ett lämpligt sätt och som endast i förväg bestämda personer har tillgång till.

Bara sådana arbetstagare som på sitt arbetes vägnar har rättighet att behandla kunduppgifter är berättigade att använda systemet som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet. Tystnadsplikten binder alla arbetstagare som behandlar personuppgifter.

Puuilo bevarar uppgifter så länge det behövs för att behandla uppgifterna. Kund- och marknadsföringsregistrets personuppgifter avlägsnas när åtgärderna, plikterna och ansvaret som ansluter till uppgifterna har upphört och när kravtiden som ansluter till kunden eller tjänsteförhållandet har gått ut. Förvaringstiden för uppgifter som omfattas av bokföringslagstiftningen är vanligtvis 6–10 år.

Behovet att bevara uppgifterna uppskattas regelbundet med hänsyn till lagstiftningen som tillämpas. Därtill tar Puuilo hand om sådana tillbörliga åtgärder med vilka det säkerställs att i registret bevaras inte sådana personuppgifter om den registrerade som är oförenliga med behandlingens ändamål, föråldrade eller felaktiga. Sådana uppgifter rättas till eller förstörs omedelbart.

8. Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till uppgifter och rätt att begära rättelse av uppgifter

Du har rätt att få en kopia av de personliga uppgifter om dig som har lagrats i Puuilos register. Om det finns fel eller brister i dina uppgifter, ska vi omedelbart rätta dem.
Rätt att radera uppgifter och att bli ”glömd”

I vissa situationer har den registrerade rätt att be att få sina uppgifter raderade av Puuilo. Rätten är också känd som rätten att bli glömd.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade om behandlingen har grundat sig på samtycke, om uppgifterna har behandlas i strid med lagen eller om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål, för vilka de samlats in.

Denna rätt föreligger inte om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt av begränsa behandlingen av personuppgifter

I vissa situationer har du rätt att begränsa den aktiva behandlingen av dina uppgifter. Du kan begära att behandlingen begränsas till exempel i en situation, där du inväntar Puuilos svar på din begäran om rättelse eller radering av uppgifterna.

Rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter om personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning, eller efter en intresseavvägning, och du har ett särskilt skäl till detta, vilket anknyter till din personliga situation.

Du har också alltid rätt att invända mot att dina uppgifter används i direktmarknadsföring.

Den registrerades rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till Puuilo i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan organisation, om behandlingen av uppgifterna grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiskt.

Den registrerades rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Du har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen eller att Puuilo på annat sätt agerar i strid med sina dataskyddsförpliktelser. I Finland är den behöriga tillsynsmyndigheten Dataombudsmannens byrå.

9. Utnyttjande av rättigheterna

Om du vill utnyttja någon av dina dataskyddsrättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i punkt 2. Berätta i ditt meddelande åtminstone vilken rätt du vill utnyttja och vilka personuppgifter din begäran gäller. Du kan också använda Puuilos färdiga blankett för begäran om kontroll av personuppgifter. Vänligen notera: för att kunna utnyttja alla dina rättigheter behöver vi kunna identifiera dig och kontrollera din identitet på ett tillförlitligt sätt. Svaren skickas per post med rekommenderat brev och Posti kontrollerar mottagarens identitet.

Att utnyttja sina dataskyddsrättigheter är i regel avgiftsfritt. I fall där den registrerades begäran är klart ogrundade eller oskäliga eller om en person lämnar in begäran upprepade gånger, kan Puuilo antingen vägra att uppfylla begäran eller debitera 30 euro i administrativa kostnader.

10. Ändringar i beskrivningen och cookiepraxis

Puuilo förbehåller rättigheten att ändra denna dataskyddsbeskrivning och nedanstående cookiepraxis. En uppdaterad version av dataskyddsbeskrivningen och cookiepraxis publiceras på Puuilos webbplats. Om ändringarna är beaktansvärda, meddelar Puuilo de registrerade om ändringarna också på något annat sätt, till exempel genom att skicka e-post eller lägga till ett meddelande på sin webbplats. Puuilo rekommenderar att de registrerade besöker Puuilos webbplats regelbundet för att bekanta sig med den nyaste versionen av Puuilos dataskyddsbeskrivning och cookiepraxis.

Cookiepraxis

På Puuilos webbplats och i sociala mediers funktioner används cookies. En cookie är en liten textbaserad fil som webbläsaren sparar på användarens dataterminal.

Puuilo och företagets samarbetspartner använder cookies och andra motsvarande tekniker för att underhålla och utveckla webbplatsen, förbättra och analysera användarupplevelsen, för statistiska ändamål, för att skräddarsy innehållet samt inrikta marknadsföring och marknadsföringsmeddelanden i Puuilos och dess samarbetspartners tjänster.

Med hjälp av cookies och andra motsvarande tekniker samlas information om hur och när tjänsterna används: till exempel från vilka sidor användaren har kommit till tjänsten, när och vad webbplatsens användare har bläddrat, vilken webbläsare användaren använder, vad är användarens skärmupplösning, anordningens operativsystem och dess version samt IP-adress.

På Puuilos webbplats används följande olika slags cookies:

Nödvändiga cookies: dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera felfritt och möjliggör en bra användarupplevelse. Dessa cookies samlar inga data utifrån vilka det är möjligt att identifiera användaren.

Funktionella cookies: med hjälp av dessa cookies är det möjligt att spara uppgifter som påverkar webbplatsens layout eller funktionaliteter. Dessa cookies tar till exempel hänsyn till användarens språkinställningar eller geografiska läge.

Statistiska och analytiska cookies: med hjälp av dessa cookies förstår webbplatsens ägare hur besökarna växelverkar med webbplatsen. Med hjälp av cookies är det möjligt att förbättra funktionaliteten hos webbplatsen. Data som fåtts genom analys används för att rikta annonsering.

Marknadsföringscookies: Dessa cookies hjälper webbplatsens ägare att göra webbplatsens innehåll så personligt som möjligt. Med hjälp av cookies kan man till exempel visa riktad marknadsföring och innehåll utgående från användarens tidigare beteende på nätet. Puuilo använder marknadsföringscookies som administreras av tredje parter för att presentera sina produkter och tjänster både på sina egna och på tredje parters webbplatser.

Puuilos tjänster kan innehålla s.k. tredje parters cookies. Med tredje parter avses aktörer utanför Puuilo, såsom leverantörer av mätnings- och kartläggningstjänster (till exempel Google Analytics). Dessa s.k. tredje parter kan lägga till cookies på användarens dataterminal när användaren besöker Puuilos tjänster till exempel för att göra upp statistik över olika webbplatsers besökarantal. Genom avtalsarrangemang strävar vi efter att säkerställa att dessa tredje parter efterföljer den gällande lagstiftningen och branschens självregleringsanvisningar.

I Puuilos tjänster kan finnas s.k. tredje parters nätverkstillägg, med hjälp av vilka kan man visa till exempel sociala mediers (till exempel Facebooks) innehåll på webbplatsen. Webbplatsens nätverkstillägg kan lägga till cookies eller motsvarande tekniska lösningar från sina egna tjänster och enligt sina egna principer. Användaren kan bekanta sig med nätverkstjänsterna och deras principer gällande integritetsskydd i varje tjänst.

Puuilo använder sessionsspecifika cookies som går ut när användaren stänger av webbläsaren och beständiga cookies som lagras i användarens enhet en bestämd tid eller tills användaren raderar dem. Beständiga cookies giltighetstid varierar mellan ett par månader och några år. Användaren kan också själv påverka hur länge uppgifterna bevaras.

När användaren kommer till Puuilos webbplats, frågar webbplatsen om användaren ger sitt samtycke till användningen av olika cookies. Om man vill kan man också stänga av cookies i webbläsarens inställningar, men efter det fungerar webbplatsen nödvändigtvis inte felfritt. Puuilo rekommenderar användningen av cookies i Puuilos webbshop för att få den bästa möjliga användarupplevelsen.

11. Regler för produktrecensioner

Var god och läs igenom dessa regler noggrant innan du lämnar en produktrecension.

 1. Du kan lämna en recension endast gällande produkter du köpt. Från och med 1.1.2023 kommer vi att kontrollera att den person som lämnar recensionen köpt produkten i fråga. Detta görs för att säkerställa att recensionerna är äkta. Läs mer nedan för att få veta hur recensionernas äkthet säkerställs.
 2. Endast användare som har skapat ett kundkonto och är inloggade med kontot kan lämna produktrecensioner. Om du har köpt en produkt i webbutiken utan att registrera dig kan du ändå lämna en recension. Vi kontrollerar om man under din e-postadress hittar en beställning som matchar recensionen. Om ingen beställning hittas kan recensionen publiceras med taggen "Overifierad köpare" eller lämnas opublicerad.
 3. Puuilo har rätt att inte publicera en recension som inte kan verifieras.
 4. Puuilo publicerar inte recensioner som innehåller vulgärt språk, såsom svordomar, eller som hänvisar till konkurrenter eller en fysisk person med namn. Puuilo kommer inte heller att publicera recensioner som tydligt innehåller ett annat budskap än en recension av produkten.
 5. Den positiva eller negativa karaktären av en recension påverkar inte publiceringsbeslutet av produktrecensionen.
 6. Medeltalet av produktrecensionerna uttrycks som medeltalet av alla publicerade recensioner.
 7. Verifierade produktrecensioner kommer att märkas med taggen "verifierad köpare". Observera att produktrecensioner som lämnats före 1.1.2023 kanske inte har verifierats och kommer inte då att innehålla taggen "verifierad köpare".
 8. Puuilo köper inte produktrecensioner och ger inte heller någon ersättning för dem.
 9. Tilläggande information om äkthetskontrollen av produktrecensioner

Varför kontrollerar vi äktheten av produktrecensioner? 

Från och med 1.1.2023 är näringsidkare enligt konsumentskyddslagen skyldiga att lämna information om konsumentrecensioner. Om en näringsidkare gör konsumenternas recensioner av konsumtionsprodukter tillgängliga för konsumenter måste konsumenten enligt lagen informeras om huruvida näringsidkaren har kontrollerat att de publicerade recensionerna lämnats av konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten, samt möjlig information om hur näringsidkaren säkerställt detta.  

Puuilo vill att endast äkta recensioner ska vara tillgängliga för sina kunder som stöd för deras köpbeslut, och har därför infört medel för att säkerställa äktheten hos de produktrecensioner som visas på webbplatsen. 

Hur säkerställer man att produktrecensionerna är äkta? 

Onlinebeställningar som görs när man är inloggad 
Om en beställning gjorts online så att användaren är inloggad på sitt Puuilo-konto kan vi koppla användaren som gjorde beställningen till beställningsuppgifterna. När en registrerad användare vill lämna en produktrecension kontrollerar vi att produkten som recenseras också finns i användarens orderhistorik.

Näthandelsbeställningar som gjorts utan att logga in
Lämna recensionen med samma e-postadress som du använde för att göra din beställning. Vi kontrollerar om det under din e-postadress finns en order som matchar din recension. Om ordern inte hittas kan recensionen publiceras med taggen "Overifierad köpare" eller lämnas opublicerad.

Dataskyddsbeskrivning och cookiepraxis uppdaterats 11.12.2020

Puuilos kund-, intressentgrupps- och marknadsföringsregisters dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Puuilo Ab (”Puuilo”)
FO-nummer 2431081-2
https://www.puuilo.fi
Pakkalankuja 6
01510 Vanda

2. Kontaktperson vid frågor som gäller registret

Karri Durchman, karri.durchman@puuilo.fi

3. Behandlingens rättsgrunder och ändamål

Puuilo behandlar personuppgifter på följande grunder och för följande ändamål:

Avtal: Puuilo behandlar uppgifter som användaren givit för att uppfylla avtalet om en tjänst eller produkt som användaren har beställt. Utan de ovannämnda uppgifterna kan Puuilo inte erbjuda sina produkter och tjänster enligt användarens begäran, behandla beställningar, möjliggöra inloggning på kundkontot, bekräfta kundtransaktioner, hålla kontakt med beställaren vid frågor som gäller avtalet, erbjuda tekniskt stöd eller fakturera för sina produkter och tjänster.

Samtycke: För att genomföra elektroniska marknadsföringsåtgärder eller överlåta kontaktuppgifter för utvalda samarbetspartners direktförsäljningsåtgärder baserar sig Puuilos behandling på samtycke för konsumentmarknadernas del. Puuilo ber användaren om samtycke för utnyttjandet av cookies och övriga motsvarande tekniker. Puuilo kan också be om användarens samtycke ifall behandlingens ändamål förändras. Därtill kan Puuilo med användarens samtycke behandla även andra personuppgifter som ansluter till kundrelationen.

Berättigat intresse: Puuilo behandlar uppgifter för att utveckla affärsverksamheten och kundservicen, hindra och utreda missbruk, framföra och försvara rättsliga krav, analysera användningen av tjänster, profilering, segmentering samt inriktning av marknadsföring och marknadsföringsmeddelande samt riktad marknadsföring per telefon, per post eller utifrån arbetsuppgifter. Dessa ändamål är nödvändiga för Puuilos verksamhet och motiverade på grund av den sakliga kontakten mellan användaren och Puuilo och därmed i Puuilos berättigade intresse. Användaren kan motsätta sig behandlingen på grundval av en speciell anledning som ansluter till sin situation.

Lagstadgad ansvar: När Puuilo är förpliktad att bevara några kundens personuppgifter för att efterfölja bokförings- och annan tvingande lagstiftning, baserar sig i dessa fall behandlingen på efterföljande av en lagstadgad förpliktelse.

4. Uppgifterna som behandlas

Puuilo behandlar följande personuppgifter i samband med registret:

 • Den registrerades grunduppgifter, såsom namn, postadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer (konsumenter)
 • Beslutsfattarens och/eller kontaktpersonens grunduppgifter, såsom namn, företagets namn och FO-nummer, position eller yrke, postadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer (företag och intressentgrupper)
 • Uppgifter som ansluter tillkundrelationen, annan saklig kontakt och avtalsförhållandet, såsom kontaktspråk, kundnummer, inköpta produkter och tjänster, inköpslistor, leveranstidpunkter, övriga uppgifter som gäller leverans av produkter och tjänster, reklamationsuppgifter, försäljaruppgifter som ansluter till avtalet, identifieringsuppgifter som ansluter till användningen av tjänster och uppgifter om användningen av produkter och tjänster samt fördelar som erbjudits
 • Uppgifter som ansluter till fakturering, betalning och inkassering
 • Uppgifter om samtycke till eller förbud mot direktförsäljning
 • Uppgifter om det önskade sättet att ta kontakt och information om förändrare uppgifter
 • Inspelning av kundsamtal och lagring av övrig kommunikation som ansluter till kundservicesituationer
 • IP-adressen, apparatkoden och cookies av personen som besöker webbplatsen
 • Uppgifter om inloggning i webbtjänsten; transaktions- och användaranalysuppgifter
 • Intressen och andra uppgifter som den registrerade själv givit
 • Inriktningsuppgifter som bildats utifrån handelsregistret, befolkningsdatasystemet och uppgifter från andra register
 • Övriga uppgifter med den registrerades samtycke

5. Uppgifternas källor

Uppgifterna samlas regelbundet i samband med ingående av avtal, på kundevenemang, när användare registrerar sig som användare av en tjänst som Puuilo erbjuder, i samband med användningen av tjänster eller annars från den registrerade själv. Personuppgifter kan samlas och uppdateras från informationskällor som är allmänt tillgängliga, såsom företags webbplatser, handelsregistret, kreditupplysningsregistret och andra offentliga och privata register. Därtill kan uppgifter samlas genom att utnyttja cookies eller andra motsvarande tekniker.

6. Överlåtande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU/EES-området

Puuilo kan överlåta personuppgifter inom gränserna av den gällande lagstiftningen. Personuppgifter kan överlåtas till Puuilos koncernbolag. Uppgifter kan överlåtas till Puuilos samarbetspartner så att Puuilo kan leverera produkterna och tjänsterna som erbjuds.

För konsumenters del kan Puuilo använda personuppgifter för direktförsäljning tillsammans med sina samarbetspartner om den registrerade har tillåtit dessa ändamål. För de personers del som representerar företag och intressentgrupper kan Puuilo använda personuppgifter för direktförsäljning tillsammans med sina samarbetspartner om den registrerade inte uttryckligen har förbjudit användningen av personuppgifterna för dessa ändamål.

Puuilo utnyttjar underleverantörer för att behandla personuppgifterna. Personuppgifter sparas på servrar som administreras och skydds av IT-tjänsteleverantörer. Puuilo har tillsammans med sina underleverantörer tagit hand om lämplig integritetsskydd genom att upprätta behandlingsavtal som gäller behandlingen av personuppgifter.

Puuilo och Puuilos underleverantörer kan överföra personuppgifter utanför EU/EES-området. När personuppgifter överförs utanför EU/EES-området, ser Puuilo till att personuppgifterna som överförs skydds på ett lämpligt sätt i enlighet med den gällande datasekretesslagstiftningen.

7. Länkar till andra webbplatser

På webbsidorna som Puuilo underhåller finns det länkar till webbsidor som underhålls av utomstående aktörer samt sociala mediers funktionaliteter (till exempel Facebook, Instagram). Puuilo ansvarar inte för säkerheten, innehållet eller integritetsskyddspraxis på dessa utomstående webbplatser och tjänster. Puuilo rekommenderar att användaren bekantar sig med varje webbplats eller tjänsts användarvillkor och villkor som gäller integritetsskydd.

8. Uppgifternas skydd och bevarande

Personuppgifterna samlas i databaser som skydds med brandväggar, lösenord och på andra tekniska sätt. Databaserna och deras säkerhetskopior ligger på låsta och välbevakade platser som är skyddade på ett lämpligt sätt och som endast i förväg bestämda personer har tillgång till.

Bara sådana arbetstagare som på sitt arbetes vägnar har rättighet att behandla kunduppgifter är berättigade att använda systemet som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet. Tystnadsplikten binder alla arbetstagare som behandlar personuppgifter.

Puuilo bevarar uppgifter så länge det behövs för att behandla uppgifterna. Kund- och marknadsföringsregistrets personuppgifter avlägsnas när åtgärderna, plikterna och ansvaren som ansluter till uppgifterna har upphört och när kravtiden som ansluter till kunden och tjänsteförhållandet har gått ut. Uppgifternas förvaringstid är vanligtvis 6–10 år.

Behovet att bevara uppgifterna uppskattas regelbundet med hänsyn till lagstiftningen som tillämpas. Därtill tar Puuilo hand om sådana tillbörliga åtgärder med vilka det säkerställs att i registret bevaras inte sådana personuppgifter om den registrerade som är oförenliga med behandlingens ändamål, föråldrade eller felaktiga. Sådana uppgifter rättas till eller förstörs omedelbart.

9. Den registrerades rättigheter

Personen som införts i registret har enligt datasekretesslagstiftningen rättighet att kontrollera sina uppgifter som bevaras i registret och rättighet att begära att felaktig, föråldrad, onödig eller lagstridig information rättas till eller förstörs. Den registrerade har även rättighet att återkalla samtycket när Puuilo behandlar uppgifter på basis av samtycke. Återkallelse av samtycket påverkar inte lagligheten av sådan behandling som genomfördes innan samtycket återkallades.

Den registrerade har rättighet att motsätta sig mot behandlingen av sina personuppgifter eller att begära att behandlingen av sina personuppgifter begränsas samt rättighet att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten. För speciella personliga skäl har den registrerade också rättighet att motsätta sig mot profilering och annan behandling av sina personuppgifter när behandlingen av uppgifterna baserar sig på berättigat intresse. I samband med begäran som gäller detta ska man specificera den speciella situationen på grund av vilken man motsätter sig mot behandlingen.

Genom att skriva ut och fylla i den här blanketten kan du kontrollera dina uppgifter som sparats i Puuilo Oys kundregister. Alla begäran som gäller den registrerades rättigheter ska skickas skriftligen till Puuilo i adressen

Puuilo Ab
Marknadsföring
Pakkalankuja 6
01510 Vanda

10. Förändringar i beskrivningen och cookiepraxis

Puuilo förbehåller rättigheten att förändra denna dataskyddsbeskrivning och sin cookiepraxis. En uppdaterad version av dataskyddsbeskrivningen och cookiepraxis publiceras på Puuilos webbplats. Om förändringarna är beaktansvärda kan Puuilo meddela de registrerade om förändringarna också på något annat sätt, till exempel genom att skicka e-post eller lägga till ett meddelande på sin webbplats. Puuilo rekommenderar att de registrerade besöker Puuilos webbplats regelbundet för att bekanta sig med den nyaste versionen av Puuilos dataskyddsbeskrivning och cookiepraxis.

Cookiepraxis

På Puuilos webbplats och i sociala mediers funktioner används cookies. En cookie är en liten textbaserad fil som webbläsaren sparar på användarens dataterminal.

Puuilo och företagets samarbetspartner använder cookies och andra motsvarande tekniker för att underhålla och utveckla webbplatsen, förbättra och analysera användarerfarenheten, för statistiska ändamål, för att skräddarsy innehållet samt inrikta marknadsföring och marknadsföringsmeddelanden i Puuilos och dess samarbetspartners tjänster.

Med hjälp av cookies och andra motsvarande tekniker samlas information om hur och när tjänsterna används: till exempel från vilka sidor användaren har kommit till tjänsten, när och vad webbplatsens användare har bläddrat, vilken webbläsare användaren använder, vad är användarens skärmupplösning, anordningens operativsystem och dess version samt IP-adress.

På Puuilos webbplats används följande olika slags cookies:

Nödvändiga cookies: dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera felfritt och möjliggör en bra användarerfarenhet. Dessa cookies samlar ingen data utifrån vilken det är möjligt att identifiera användaren.

Funktionella cookies: med hjälp av dessa cookies är det möjligt att spara uppgifter som påverkar webbplatsens layout eller funktionaliteter. Dessa cookies tar till exempel hänsyn till användarens språkinställningar eller geografiskt läge.

Statistiska och analytiska cookies: med hjälp av dessa cookies förstår webbplatsens ägare hur besökarna växelverkar med webbplatsen. Med hjälp av cookies är det möjligt att förbättra funktionaliteten av webbplatsen.

Marknadsföringscookies: Dessa cookies hjälper webbplatsens ägare att göra webbplatsens innehåll så personligt som möjligt. Med hjälp av cookies kan man till exempel visa riktad marknadsföring och innehåll utgående från användarens tidigare beteende på nätet. Puuilo använder marknadsföringscookies som administreras av tredje parter för att presentera sina produkter och tjänster både på sina egna och på tredje parters webbplatser.

Puuilos tjänster kan innehålla s.k. tredje parters cookies. Med tredje parter avses aktörer utanför Puuilo, såsom leverantörer av mätnings- och kartläggningstjänster (till exempel Google Analytics). Dessa s.k. tredje parter kan lägga till cookies på användarens dataterminal när användaren besöker Puuilos tjänster till exempel för att göra upp statistik över olika webbplatsers besökarantal. Genom avtalsarrangemang strävar vi efter att säkerställa att dessa tredje parter efterföljer den gällande lagstiftningen och branschens självregleringsanvisningar.

I Puuilos tjänster kan finnas s.k. tredje parters nätverkstillägg, med hjälp av vilka kan man visa till exempel sociala mediers (till exempel Facebook) innehåll på webbplatsen. Webbplatsens nätverkstillägg kan lägga till cookies från sina egna tjänster och enligt sina egna principer. Användaren kan bekanta sig med nätverkstjänsterna och deras principer gällande integritetsskydd i varje tjänst.

Puuilo använder både sessionsspecifika cookies som går ut när användaren stänger av webbläsaren och beständiga cookies som lagras i användarens enhet en bestämd tid eller tills användaren raderar dem. Beständiga cookies giltighetstid varierar mellan ett par månader och några år. Användaren kan också själv påverka hur länge uppgifterna bevaras.

Om man vill kan man stänga av cookies i webbläsarens inställningar, men efter det fungerar webbplatsen nödvändigtvis inte felfritt. Puuilo rekommenderar användningen av cookies i Puuilos webbshop för att få den bästa möjliga användarerfarenheten.

Cookies som används av Puuilo

Se listan över cookies som används av Puuilo här.