Leverans från och med 129 kr! Läs mer

Trälim PU D4 5 min 310 ml

149,00 kr
480.65kr / Liter
Tillgänglig 20 ST
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:
Leveranstid:
5-8 vardagar
Produktnummer:
10062912
EAN:
8710439035703

Genomskinligt, högkvalitativt, polyuretanträlim D4.

Geléaktigt (tixotropiskt) (havs-)vattentåligt, fyller bra.

Limmar alla typer av trä i varandra och i metall, sten, cement och plaster. Ytorna ska fästas ihop inom 5 minuter och pressas ihop i 30 minuter.

Färglös när det torkat.

 • Limmar de flesta trätyperna (hårda, mjuka, exotiska, målat trä), formica, polystyrenskum, PU-skum och glasull på porösa ytor.
 • Fäster även på metall, sten, betong, tegel, mur och många plaster. T.ex. träfogar och konstruktioner, fönster- och dörrkarmar, dörrar, båtbygge, möbler, trappsteg och stegen.
 • Inte lämplig för polyetylen, polypropylen, tefon och nylon.
 • Tack vare geléaktig konsistens perfekt för lodräta fogar
 • Limtyp Trälim
 • Faroangivelser H315 Irriterar huden
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H332 Skadligt vid inandning
  H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
  H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
  H351 Misstänks kunna orsaka cancer
  H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
  H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter