Leverans från och med 69 kr! Läs mer

Myrr® Permetrin Plus 400 ml

99,00 kr
247.50kr / Liter
Tillgänglig 36 ST
Leveranstid:
4-6 vardagar
Produktnummer:
10132341
EAN:
3664715013501
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Effektiv och långverkande spray för bekämpning av myror och andra krypande insekter inomhus, på terrasser och uteplatser. Verkar snabbt. Effekten varar i upp till 4 veckor. Verkningstiden är kortare på ytor som tvättas ofta. Ett sprayrör ingår för att göra det enkelt att hantera knepiga objekt som sprickor och hål.

Använd biocider på ett säkert sätt, läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

 • Faroangivelser EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
  H220 Extremt brandfarlig gas
  H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
  H226 Brandfarlig vätska och ånga
  H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
  H302 Skadligt vid förtäring
  H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H332 Skadligt vid inandning
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
  H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Write Your Own Review
Bara registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto
Växla Nav