Leverans från och med 99 kr! Läs mer

Fogskum året runt 750 ml

54,90 kr
73.20kr / Liter
Tillgänglig 133 ST
Leveranstid:
Noutotuote
Produktnummer:
10065429
EAN:
6418091020403
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Nuototuote: Tuotteen voi ostaa verkkokaupasta vain nuototilauksena tavarataloon, jossa tuotetta on saatavilla. Noutotlauksen tuotteet keräillään tavaratolossa.

Tuotetta ei ole saatavilla postitse toimitettavana, eikä tuotteita ole mahtollista siirtää tavaratalojen välillä

 • Spackel/fyllmedel Isolerskum
 • Faroangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol
  H223 Brandfarlig aerosol
  H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga
  H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
  H226 Brandfarlig vätska och ånga
  H228 Brandfarligt fast ämne
  H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
  H315 Irriterar huden
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H332 Skadligt vid inandning
  H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
  H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
  H351 Misstänks kunna orsaka cancer
  H362 Kan skada spädbarn som ammas.
  H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
  H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer
Växla Nav